Copyright LANDER RIJOPLEIDINGEN

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van LANDER.

LANDER hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van eigen materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.